Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Lunaworx B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Lunaworx B.V. ( Opdrachtnemer ). Het adres van Lunaworx B.V. is Uraniumweg 21, 3542 AK Utrecht, met het KvK-nummer 56307942.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via [email protected], 06 51 32 43 83 of per post: Lunaworx B.V., Uraniumweg 21, 3542 AK Utrecht.

Lunaworx B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u ( Opdrachtgever ). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.lunaworx.nl.

Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van wederpartijen (huurders), zijn niet van toepassing op de hiervoor genoemde overeenkomsten ook al is daarnaar door de desbetreffende wederpartij uitdrukkelijk verwezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever een opdracht, offerte of een bestelling schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst aanvullende afspraken gemaakt worden    door partijen, zijn deze pas van toepassing na schriftelijke bevestiging door De Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de overeenkomst in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de overeenkomst laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.
 3. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de offerte te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 4. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 5. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de

Artikel 4 – Prijs

 1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 3. De prijzen zijn gebaseerd op het gebruik van drie dagen, dag voor gebruik ophalen, dag na gebruik retourneren.
 4. De prijzen zijn berekend op huur/gebruik van max. 72 uur (de zondag wordt niet mee berekend). Deze tijdsperiode gaat in om moment van afleveren van de gehuurde zaken.
 5. Voor elke dag langer geldt een toeslag van 15% van de huurprijs tot maximaal 14 dagen. Na deze twee weken geldt een prijs op aanvraag.

Artikel 5 – Waarborgsom

 1. In geval de Opdrachtgever zaken huurt van de Opdrachtnemer, dient de Opdrachtgever een waarborgsom te voldoen per huurovereenkomst tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze waarborgsom wordt door de Opdrachtnemer vastgesteld in

evenredigheid met de opgegeven huurtermijn en de waarde van de gehuurde zaak/zaken.

 1. Ingeval de Opdrachtgever verlenging van de huurtermijn wenst, dient deze uiterlijk op de dag van verlenging van de huurtermijn een nieuwe waarborgsom te voldoen. Betaalt de Opdrachtgever de vastgestelde waarborgsom niet of te laat, dan mag de Opdrachtnemer de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 2. De Opdrachtgever kan en mag de waarborgsom niet beschouwen als een voorschot op de overeengekomen huurprijs. De Opdrachtnemer mag, bij het einde van de huurovereenkomst, de waarborgsom verrekenen met een eventueel nog openstaand deel van de huurprijs.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 1. Alle betalingen dienen te geschiede ter bedrijf van Opdrachtgever of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van Opdrachtgever als de dag van betaling.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

– Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

– Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;

– Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

– Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 1. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

– 15% over de eerste €2500;

– 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;

– 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

– 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

– 0,5% over het overige deel.

Artikel 7 – Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 – Aflevering en risico

 1. De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgedragen op de Opdrachtgever:

– Bij levering af bedrijf van Opdrachtnemer: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing

– Bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zake op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

 1. De opdrachtnemer bezorgt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, uitsluitend op de begane grond.
 2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon op het moment van afleveren aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft de Opdrachtnemer het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Opdrachtgever is in dat geval alsnog de transportkosten verschuldigd aan de Opdrachtnemer.
 3. De Opdrachtgever onderzoekt of, en staat ervoor in dat, het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht.
 4. De Opdrachtgever licht de Opdrachtnemer in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. De Opdrachtnemer kan van Opdrachtgever verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Opdrachtgever aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het gebruik maken door Opdrachtnemer van deze bevoegdheid kan Opdrachtgever zich niet jegens Opdrachtnemer beroepen.
 5. De Opdrachtgever staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Opdrachtnemer is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te bereiken. Vrij van trappen, verdiepingen etc ook dient het terrein te berijden te zijn, ook door zware vrachtauto’s. Voorzieningen die voor één en ander nodig zijn door Opdrachtgever getroffen komen geheel voor zijn rekening. Schade aan het terrein en/of gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Retournering en risico   

 1. Na de in op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Opdrachtgever nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in Artikel 13. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18.00 uur op de voornoemde tweede werkdag.
 2. De Opdrachtgever dient ervoor de zorgen dat er op de afgesproken ophaaldag en ophaaltijd, iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken.
 3. De zaken dienen gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan. Zijn de zaken niet gereed gebracht voor transport , dan heeft de Opdrachtnemer het recht een boete van E150,00 te verrekenen.
 4. Gehuurde zaken worden na retournering ter bedrijf van Opdrachtnemer of ter bedrijf van derdeverhuur gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie van de Opdrachtnemer of de expeditie van de derdeverhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle.
 5. Indien bij de voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden vastgesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Opdrachtgever ter beschikking wordt gehouden, ter behoeve van een (contra-/tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 13.4 (of eventueel het eigen risico) aan de Opdrachtgever worden doorbelast. Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door de Opdrachtnemer of de derdeverhuur bindend.

Artikel 10 – Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.
 5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12- Tussentijdse opzegging

 1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  – Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

– Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

– Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

– Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

– Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 – Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Opdrachtgever na het vestrijken van deze termijn een teruggaveplicht.
 2. Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan de Opdrachtnemer wordt geretourneerd wordt, na constatering hiervan door Opdrachtnemer, de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, danwel aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt. Indien de Opdrachtgever het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Opdrachtgever in dit geval de dagwaarde van de niet-geretourneerde zaken aan Opdrachtnemer verschuldigd.
 3. De Opdrachtgever dient het gehuurde op de overeengekomen datum, locatie en tijdstip aan de Opdrachtnemer te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de verhuurtermijn.
 4. De opdrachtgever dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, verpakt te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende reinigen of verpakken wordt in rekening gebracht.
 5. De Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde te zullen betalen.
 6. Indien van toepassing dient de Opdrachtgever er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig voor de levering, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
 7. De Opdrachtgever verplicht zich ertoe Opdrachtnemer te allen tijde toegang te verschaffen tot het gehuurde. Onderhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 8. De opdrachtgever is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen enz. van het gehuurde.
 9. Het door de Opdrachtgever zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan.

 

Artikel 14 – Schade en verlies

 1. Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Opdrachtgever voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan de Opdrachtnemer te worden gemeld.
 2. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Opdrachtgever verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Opdrachtnemer te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is de Opdrachtgever verplicht (een kopie van) het proces-verbaal van aangifte aan Opdrachtnemer te overleggen.
 3. Indien de Opdrachtgever verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Opdrachtnemer te overhandigen, geldt de diefstal als verduistering.
 4. Bij diefstal of total-loss van het gehuurde, verplicht de Opdrachtgever zich de schade aan Opdrachtnemer te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Opdrachtgever zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde.
 5. Voor vermiste zaken, waarvoor door Opdrachtnemer reeds de dagwaarde aan de Opdrachtgever is doorbelast en die later alsnog door de Opdrachtgever wordt gevonden en geretourneerd, is de Opdrachtgever de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door opdrachtnemer in mindering gebracht op de aan de Opdrachtgever te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
 6. De door of namens Opdrachtgever gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Opdrachtgever wordt uitgevoerd, door een door Opdrachtnemer aangewezen expertisebureau, indien dit door Opdrachtgever wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer.
 7. De Opdrachtgever wordt aansprakelijkheid gehouden ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.
 4. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Opdrachtgever die zodanig van aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtgever gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: stakingen, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Artikel 17 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een week na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer kan nimmer het orderbedrag te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval wordt uitgekeerd.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 6. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 19 – Vervoer

 1. De Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode (dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht) het risico voor verlies en beschadiging van het gehuurde.
 2. De Opdrachtgever is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens het transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.
 3. Uitgezonderd indien anders schriftelijk overeengekomen, dient de Opdrachtgever, indien is overeengekomen dat de zaken door Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de zaken op de overeengekomen locatie. Indien de Opdrachtgever niet voorziet in de noodzakelijk hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hiervoor ontstane kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 20 – Reserveren en annuleren

 1. Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Opdrachtnemer te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft, in onderling overleg bepaald en vastgelegd.
 2. Indien de Opdrachtgever de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Opdrachtgever gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
 3. De Opdrachtgever kan de reservering voor het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak, schriftelijk annuleren. De Opdrachtgever zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:

– 60% van het netto orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen 62ste en 31ste dag voor het tijdstip waarop de zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking zouden worden gesteld.

– 70% van het netto orderbedrag, bij annulering tussen de 31ste en 10e dag voor vernoemd tijdstip.

– 80% van het netto orderbedrag bij annulering na de 10e dag voor vernoemd tijdstip.

Artikel 21 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 22 – Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 24 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 25 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 26 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 27 – Bevoegde rechter

Rechtbank Midden-Nederland.

Pin It on Pinterest